Contact Us

Got questions? We’re here to help.

Tokyo HQ

contact@komoju.com

ICHIGO Kichijoji BLD. 4F, 2-5-10 Kichijoji-Hon-Cho, Musashino-Shi, Tokyo, Japan